HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH
Model: Cascada BIO-water
Hãng: Pall - Mỹ
Tiêu chuẩn đáp ứng: ISO 9001, CE marked
Ứng dụng:
Sử dụng cho những ứng dụng trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử: PCR, giải trình tự gen, nuôi cấy tế bào, vi sinh vật, điện di, sản xuất kháng thể đơn dòng
Chất lượng nước:
Điện trở suất tại 25ºC: 18.2 MὨ-cm
TOC: < 3ppb
Vi khuẩn: <1 CFU/ml
Endotoxin vi khuẩn: <0.001 EU/ml
Có chương trình phân phối thời gian, bộ nhớ
Tốc độ dòng: 2 lít/phút (120lít/giờ)
Công nghệ lọc:
Sử dụng bộ lọc catridge kép, siêu lọc
Khử trùng bằng UV: 185/254nm
Giao diện với máy tính RS232
Bộ lọc POU 0.2µm
Có bộ tuần hoàn nước lọc
Cung cấp bao gồm:
Máy chính Cascada BIO-water
Cartridge lọc loại bỏ ion, chất hữu cơ (RO feed) (PAL-C180)
Cascada POU adapter (PAL-A750)
Bộ lọc 0,2µm (PAL-C166)