Hệ điện di đứng protein 2 buồng loại nhỏ

OmniPAGE TETRAD Package with 4- Blot

Module + CS300V
Model: CVS10DSYS- CU + CS300V
Hãng sản xuất: Cleaver Scientific - AnhCung cấp bao gồm:

+ Hệ thống điện di đứng, dụng cụ chuẩn bị gel,
thiết bị blot
- CVS10DSYS-CU
- VS10-12-1
- VS10NGS1
- VS10BI
+ Bộ nguồn điện di CS300V
+ Hóa chất kèm theo: Pierce™ ECL Plus
Western Blotting Substrate (32132X3)