Tham khảo các bài viết >>> Sắc ký ion là gì?
ICS - 2100

ICS2100rm
 ICS-2100 là hệ thống "máy sắc ký ion" tích hợp với bộ triệt nền theo công nghệ điện hóa, bộ đuổi khí cho pha động, bộ gia nhiệt cho cột , tương thích với cột phân tích có đường kính từ 2mm đến 5mm, với công nghê tạo pha động online (RFIC-EG) và RFIC-ESP có thể tiến hành chạy đẳng dòng (isorattic) hoặc gradient nồng độ pha động. ICS-2100 đáp ứng cho triển khai nhiều ứng dụng trong sắc ký ion và đặc biệt với công nghệ RFIC-EG và RFIC-ESP có thể thực hiện phân tích các anion và cation đến mức ppt.


  •