Nguyễn Đỗ Phúc*, Nguyễn An Huy*, Phạm Hùng Vân*

Đặt vấn đề: Norovirus là một trong những tác nhân gây tiêu chảy ở người. Hiện nay việc phát hiện Norovirus bằng kỹ thuật sinh học phân tử đã được ứng dụng ở nhiều phòng kiểm nghiệm trên thế giới. Kỹ thuật Real-Time PCR phát hiện Norovirus vẫn chưa được triển khai tại các phòng kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm tại Việt Nam. Đáp ứng nhu cầu này chúng tôi nghiên cứu xây dựng quy trình Real-Time PCR để phát hiện Norovirus týp GI và GII là hai týp gây bệnh tiêu chảy chính ở người với mục đích giám sát và xác định các mối nguy về ô nhiễm Norovirus trong các vụ ngộ độc thực phẩm.
Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng qui trình Real-Time PCR phát hiện Norovirus.            
Phương pháp nghiên cứu: Lựa chọn các cặp mồi thích hợp, tạo chứng dương, chiết tách RNA, tạo cDNA với các thành phần và qui trình của phản ứng Real Time PCR thích hợp để phát hiện Norovirus nhóm GI và GII.
Kết quả nghiên cứu: Đã lựa chọn được các cặp mồi và tạo chứng dương thích hợp với các thành phần của phản ứng Real-Time PCR để phát hiện Norovirus trong các nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Kết quả ứng dụng qui trình Real-Time PCR ban đầu cho thấy có 12/40 mẫu nhuyễn thể hai mảnh vỏ phát hiện Norvirus nhóm GI và GII.

Kết luận: Đã thiết lập được qui trình Real-Time PCR để phát hiện Norovirus trong các nhuyễn thể hai mảnh vỏ