Hệ thống sắc ký khí khối phổ GC-MS
Model: ITQ-900
Hãng sản xuất: Thermo Scientific - Mỹ
Mục đích: Phân tích các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật...
Hệ thống sắc ký khí kết nối khối phổ một lần GCMS đáp ứng mọi yêu cầu của tiêu chuẩn phòng thí nghiệm tốt (GLP/GMP)
Bao gồm:
1. Máy sắc ký khí: TRACE GC Ultra
 - Nhiệt độ làm việc của lò cột từ -99oC đến +450oC
 - Số bước chương trình nhiệt độ: 7 bước.
2. Bộ phận bơm mẫu
- Khoảng áp suất hoạt động: 0 -1.000 kPa
 - Khoảng dòng hoạt động: 0,1 -100 ml/phút.
3. Bộ phận đưa mẫu tự động: AI3000
- Khay đựng mẫu có khả năng chứa 8 lọ mẫu 2 ml
 - Khay đựng 4 lọ dung môi rửa và 1 lọ dung dịch thải
4. Bộ phận kết nối sắc ký khí với detector khối phổ
5. Detector khối phổ nhiều lần: ITQ900
- Bộ phận ion hoá DunaBrite
6. Hệ thống dữ liệu bao gồm phần mềm chuyên nghiệp: Xcalibur
7. Máy tính Dell (hoặc IBM, HP, Compaq tùy thời điểm đặt hàng)
8. Phần mềm tra cứu thư viện
9. Các phụ kiện cần thiết cho hoạt động (UPS, ổn áp, bình khí Heli...)
10. Bộ cột tách
11. Detector cộng kết điện tử (ECD)
- Nhiệt độ hoạt động tối đa: 400oC
 - Giới hạn phát hiện: <0,01 pg/giây đối với Lindan g-BHC
12. Detector Ion hóa ngọn lửa (FID)
- Nhiệt độ hoạt động tối đa: 450oC
 - Giới hạn phát hiện: < 2 pgC/giây
13. Detector Nitơ Phốtpho (NPD)
- Nhiệt độ hoạt động tối đa: 450oC
 - Giới hạn phát hiện: 0,05 pg N/giây
                                   0,02 pg P/giây
14. Máy điều chế khí Hidro tinh khiết
15. Máy điều chế khí Nitơ và không khí tinh khiết
16. Bộ chiết pha rắn