Tham khảo các bài viết >>> Sắc ký ion là gì?
ICS - 5000+

ICS5000AR
ICS-5000+ là hệ thống máy sắc ký ion cao áp với độ phân giải cao, khả năng phân tích nhanh, thiết kế ở dạng module dễ sử dụng, tính linh hoạt cao với các phân tích Cappillary ( cho cột có đường kính 0.2-0.6 mm), Microbore ( cho cột có đường kính 1.0-3.0 mm ), Standard bore ( cho cột có đường kính 3.0-7.0mm ), có khả năng triển khai các ứng dụng nâng cao trong sắc ký ion như AutoPrep ( cho phân tích ppt ), 2D-IC ( cho phân tích các nền mẫu phức tạp ), AAA-Direct ( cho phân tích các amino acid ), post column ( phản ứng sau cột ), kết nối được với nhiều dầu dò như độ dẫn ( Conductivity Detector ), điện hóa ( Electrochemical Detector ), UV-Vis ( UV-Vis Detector ), Photodiode Array ( Photodiode Array Detector ) và khối phổ ( Mass Spectrometry ).