MIN BC
Khi Vin Nghiên cu
Vin Công ngh sinh hc - Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam
Vin nghiên cu h gen - Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam
Vin Vi sinh vât và Công ngh sinh hc - Đi hc Quc gia Hà Ni
Vin Công ngh sinh hc và Công ngh thc phm - Đi hc Bách khoa Hà Ni
Vin Công nghip thc phm
Vin V sinh dch t
Vin Dinh dưỡng
Vin Kim đnh V sinh an toàn thc phm quc gia
Vin Dược liu
Vin Kim nghim thuc Trung ương
Vin Hóa hc các hp cht thiên nhiên - Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam
Vin Di truyn Nông nghip - Vin Khoa hc Nông nghip Vit Nam
Vin Cơ đin Nông nghip và Công ngh sau thu hoch
Vin Môi trường Nông nghip
Vin Hóa sinh bin - Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam
Vin Sinh thái và Tài Nguyên sinh vt - Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam (http://www.iebr.ac.vn/)
Vin Nghiên cu Ngô - Vin Khoa hc Nông nghip Vit Nam
Vin Bo v thc vt - Vin Khoa hc Nông nghip Vit Nam
Vin Nghiên cu rau qu - Vin Khoa hc Nông nghip Vit Nam
Vin Chăn nuôi - Vin Khoa hc Nông nghip Vit Nam
Vin Khoa hc Lâm nghip Vit Nam
Vin St rét Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương
Vin Pháp y Quc gia
Vin Pháp y Quân đi - Cc Quân Y
Vin Y hc d phòng quân đi
Vin 69 - B tư lnh bo v lăng Ch tch H Chí Minh
Vin Y hc Lao đng và V sinh Môi trường 
Bo tàng thiên nhiên Vit Nam - Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam
Vin Nghiên cu Nuôi trng Thy sn I - B Nông nghip Phát trin Nông thôn (http://ria1.org/ria1/)
Vin Nghiên cu Hi sn (http://www.rimf.org.vn/)
Vin Khoa hc s sng - Đi hc Thái Nguyên
Vin Khoa hc k thut nông lâm nghip min núi phía Bc
Khi trường Đi hc
Đi hc Khoa hc t nhiên -  Đi hc Quc gia Hà Ni
Đi hc Y Hà Ni
Hc vin Quân Y
Đi hc Khoa hc và Công ngh Hà Ni - Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam
Khoa Y dược - Đi hc Quc gia Hà Ni
Hc vin Nông nghip Vit Nam
Đi hc sư phm Hà Ni
Đi hc sư phm Hà Ni 2
Đi hc Y tế Công cng
Đi hc Lâm nghip Vit Nam
Đi hc M Hà Ni
Đi hc Phương Đông
Đi hc Khoa hc Thái Nguyên
Đi hc Nông lâm Thái Nguyên
Đi hc Sư phm Thái Nguyên
Đi hc Y dược Hi Phòng
Đi hc Tây Bc
Đi hc H Long
Đi hc Hoa Lư
Khi Bnh vin
Bnh vin Nhi trung ương
Bnh vin Trung ương quân đi 108
Bnh vin Ph sn Trung ương
Bnh vin Bch Mai
Bnh vin bnh Nhit đi Trung ương
Bnh vin Đi hc Quc gia Hà Ni http://benhviendhqghn.com/
Bnh vin Phi Trung ương
Bnh vi
Trung tâm Nhit đi Vit Nga
Trung tâm tài nguyên thc vt

(... tiếp tục cập nhật)